Uskonnonopetus

Ortodoksisen uskonnon opetus peruskoulussa ja lukiossa

Perusopetuslain mukaan koulussa on järjestettävä ortodoksista uskonnonopetusta, jos koulussa on vähintään kolme ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa oppilasta.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan ortodoksisen uskonnonopetuksen keskeisin tehtävä on vahvistaa ja ylläpitää oppilaan ortodoksista identiteettiä. Sillä pyritään tarjoamaan tietojen, taitojen ja kokemisen kautta aineksia oppilaan oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseen.

Kirkko kannustaa perheitä huolehtimaan siitä, että lapset osallistuvat koulussa ortodoksiseen uskonnonopetukseen.

Uskonnonopetuksen käytännön järjestelyt ovat kuitenkin usein haastavia sekä kouluille että uskonnonopettajille. Motivaatiota oman uskonnon opetukseen osallistumiseen saattaa murentaa esimerkiksi se, että ortodoksisen uskonnon tuntien sijoittuminen koulupäivien viimeisiksi tunneiksi. Opetus saatetaan myös järjestää toisen koulun tiloissa. Jokainen perhe ratkaisee itse, osallistuuko lapsi oman uskonnon opetukseen vai ei.

Vuosiluokilla 1–5 käsitellään esimerkiksi pyhyyden ulottuvuutta elämässä. Opetuksessa perehdytään kirkon liturgiseen elämään, kirkkotaiteeseen ja ortodoksiseen kirkkovuoteen. Esille nousevat myös uskonopin peruskysymykset, oman seurakunnan toiminta ja eettiset kysymykset. 

Vuosiluokilla 6–9 tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä.

Lukion opetussuunnitelmaan kuuluu viisi ortodoksisen uskonnon kurssia, joista on suoritettava vähintään kaksi.

Ortodoksinen oppimis- ja ajanvieteympäristö verkossa

Ortoboxi.fi on sekä kodeissa että kouluissa käytettäväksi sopiva ortodoksinen oppimis- ja ajanvieteympäristö, jossa on sekä verkkotehtäviä että tulostettavia tehtäviä ekaluokkalaisesta yhdeksäsluokkalaisiin. Sivustolla on oma osionsa myös kasvattajille.

Ortodoksisen uskonnon opetusta ohjaavaa säädöstöä: 

Uskonnonvapauslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453

Perusopetuslaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Perusopetusasetus:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852

Lukiolaki:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629

Lukioasetus:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980810

Uskonnonopettajan kelpoisuus 14.12.1998/986 (Finlex):

Luokanopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta henkilöltä edellytetään sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään luokanopettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, että asianomaisen uskonnon opinnot ovat sisältyneet hänen suorittamiinsa peruskoulussa opetettavien aineiden tai aihekokonaisuuksien monialaisiin opintoihin tai luokanopettajan kelpoisuuden tuottaneisiin aikaisempiin opintoihin taikka että hän on suorittanut muut yliopiston tutkintovaatimusten mukaiset, vähintään vastaavan laajuiset asianomaisen uskonnon opinnot.

Perusopetuksessa ja lukiossa aineenopetuksena annettavaa evankelisluterilaisen tai ortodoksisen uskonnon opetusta antavalta henkilöltä edellytetään sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään aineenopettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, että hän on suorittanut aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot tai yliopiston antaman todistuksen mukaan niitä vastaavat opinnot taikka aikaisempien kelpoisuusvaatimusten mukaan aineenhallinnan tuottaneet opinnot asianomaisen uskonnon opettamista koskevien vaatimusten mukaan.

Muuta uskontoa perusopetuksessa tai lukiossa opettavalta henkilöltä edellytetään, sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa muutoin säädetään opettajalta vaadittavasta kelpoisuudesta, asianomaisessa uskonnossa suoritut korkeakouluopinnot tai muulla tavoin hankitut riittävät tiedot ja asianomaisen uskonnon tuntemus.


Perusopetuksen 8-luokan oppikirjaan opettajanopas

http://www.edu.fi/raamattu

Ajan pyhittäminen, oheismateriaalin opettajanopas

http://www.edu.fi/ajan_pyhittaminen/oppikirjan_kayttaminen

________________________________________________

 

 

 

Tulostettava sivu