Suomen katsomusopetusmalli on ennallaan

Kuluneen vuoden aikana käydystä julkisesta keskustelusta huolimatta, Suomen katsomusopetusmalli ei ole muuttunut. Perusopetuslain 13§ ja lukiolain 9§ mukaan oppilaille opetetaan heidän omaa uskontoaan.

YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista takaa lapselle oikeuden uskontoon. Sopimuksen mukaan valtion tulee kunnioittaa vanhempien lapselle antamaa ohjausta tämän oikeuden käyttämisessä.

Etelä-Suomen lääninhallituksen päätöksessä SVH2136A 29.12.2005 ESLH-2004-05984/Op-13 kielletään myös opetuksen järjestäjää ohjaamaan huoltajien valintoja esimerkiksi huonoilla opetusjärjestelyillä.

Velvollisuus järjestää omaa katsomusopetusta syntyy, kun opetuksen järjestäjän alueelta löytyy kolme luterilaiseen kirkkoon, ortodoksiseen kirkkoon tai uskontokuntiin kuulumatonta oppilasta. Kaikissa kouluissa ei haluta tätä ymmärtää, vaan oppilaille tarjotaan katsomusten yhteisopetusta. Motiivina on usein halu säästää katsomusopetuksen kustannuksissa.

Tällainen toiminta on sekä lasten oikeuksien että yhdenvertaisuusperiaatteen vastaista. Vähemmistöihin kuuluvat oppilaat jäävät näin vaille oman uskonnon opetusta samalla kun heidän kustannuksellaan saavutetaan taloudellisia säästöjä.

Huoltajien kannattaakin seurata tilannetta ja vaatia, että lapset saavat koulussa oman uskonnon opetusta omassa ryhmässä, oman opetussuunnitelman mukaisesti ja että opetusta annetaan asetuksen mukainen tuntimäärä pätevän opettajan ohjauksessa.

OPS Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet on normiasiakirja, jonka pohjalta paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Opetussuunnitelman perusteissa on omat perusteet eri katsomusaineille. Perusteiden mukaan paikalliset opetussuunnitelmat on laadittava ”uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle.”

On hyvä huomata, että monet opetussuunnitelmassa mainitut käsitteet – esimerkiksi ”elämän kunnioitus”, ”hyvä elämä” tai ”pappeus” – tarkoittavat eri asioita eri katsomusaineissa.

Jokainen oppilas on oikeutettu saamaan opetusta eri oppiaineissa kulloinkin vahvistetun valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti. Tämänhetkisen tuntijaon mukaan katsomusaineita opiskellaan perusopetuksessa 10 vuosiviikkotuntia eli käytännössä yksi vuosiviikkotunti jokaisella luokka-asteella ja yhdellä luokka-asteella kaksi vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestäjä voi päättää tuntijaon tarkemmasta jakautumisesta eri luokka-asteille.

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 14.12.1998/986 21 a § (10.7.2003/693) määrittelee, että sekä luokkaopetusta että aineenopetusta antavalla henkilöllä tulee olla suoritettuna asianomaisen uskonnon opinnot.

Etelä-Suomen lääninhallitus on puolestaan linjannut päätöksessään SVH2136A 29.12.2005 ESLH-2004-05984/Op-13, että ”Lääninhallituksen näkemyksen mukaan ortodoksisessa uskonnon opetuksessa on runsaasti ortodoksiseen perinteeseen liittyviä opetussuunnitelman tavoitteita, joita on vaikea saavuttaa, ellei opettajalla ole ortodoksisen uskonnon aineenhallinnasta ja sisällöstä riittävää näkemystä.”

Lisätietoja:

Kaarina Lyhykäinen kaarina.lyhykainen@ort.fi Helsingin ort. seurakunnan alue

Sirpa Okulov sirpa.okulov@ort.fi Muu Suomi

Kuva: Anna Kasdaglis

8.8.2016

Tulostettava sivu