Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisterin johtosääntö

1. Tehtävä
Suomen ortodoksisessa kirkossa on kirkollishallituksen alainen keskusrekisteri (KJ 110 §), jonka tehtävänä on hoitaa seurakuntien, luostareiden ja keskusarkiston kirkonkirjojenpitoa.  Keskusrekisteri ylläpitää kirkon sähköistä jäsentietojärjestelmää ja keskusrekisterin arkistoa sekä tarjoaa virkatodistus- ja sukuselvityspalveluja.   
Keskusrekisteri toimii läheisessä yhteistyössä väestökirjahallinnon, Arkistolaitoksen ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.

2. Kirkon jäsentietojärjestelmä
Keskusrekisterissä hoidetaan seuraavia tehtäviä:
•  kasteen ja mirhallavoitelun rekisteröinti
•  avioesteiden tutkinnat, vihkimisten ja kirkollisten avioerojen rekisteröinnit sekä avioliiton solmimiseen liittyvät  nimenmuutokset
•  kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen rekisteröinnit
•  hautaustietojen  kirjaaminen
•  seurakuntien äänioikeutettujen luetteloiden tuottaminen 
•  seurakuntien lehtien osoiterekisterien ylläpito 
•  jäsentilastojen laadinta
•  tietojen vertailu ja korjaukset toimialan muiden viranomaisten kanssa

3.  Tietojen luovutus- ja asiakaspalvelu
Keskusrekisterissä
• annetaan virkatodistukset
• laaditaan sukuselvitykset
• hoidetaan todistusten ja selvitysten laskutus
• annetaan neuvontaa kirkon keskustalon asiakaspalveluaikana (kello 9-15)
 
4.  Henkilöstö
Keskusrekisterissä on keskusrekisterin johtaja ja rekisterisihteereitä.

Keskusrekisterin johtaja
• vastaa siitä, että kirkon keskusrekisteri toimii asetettujen toimintalinjojen ja tavoitteiden mukaisesti
•  valmistelee keskusrekisterin talousarvion ja seuraa sen toteutumista
•  valmistelee toimialaansa kuuluvat esitykset, lausunnot ja selvitykset
•  toimii keskusrekisterin henkilöstön lähiesimiehenä
•  hoitaa muut  erikseen määrättävät tehtävät

Rekisterisihteeri
• hoitaa edellä 2. ja 3. kohdissa mainittuja käytännön tehtäviä
• toimii keskusrekisterin johtajan sijaisena sisäisen työnjaon mukaisesti
•  hoitaa muut  erikseen määrättävät  tehtävät

Johtosääntö on hyväksytty Suomen ortodoksisen kirkollishallituksen istunnossa  17.3.2009.

Etusivulle

 

Tulostettava sivu