Piispainkokouksen päätöksiä 2013

Piispainkokous kokoontui vuonna 2013 kaksi kertaa. Istunnot pidettiin 10. tammikuuta ja 19. maaliskuuta. 

Piispainkokouksen istunto 10.1.2013

Oulun metropoliitan sijaisuus

Piispainkokous käsitteli Oulun metropoliitta Panteleimonin ilmoituksen eläkkeelle siirtymisestä 27. syyskuuta 2012 alkaen.

Piispainkokous määräsi Joensuun piispa Arsenin hoitamaan päätoimisesti Oulun metropoliitan tehtävää 1. kesäkuuta 2013 alkaen siihen saakka kunnes hiippakunnan metropoliitan tehtävä on pysyvästi täytetty.

Hiippakunnan piispan tehtävien hoidon ohella Joensuun piispa Arseni toimii tarvittaessa arkkipiispa Leon apulaispiispana. Joensuun piispa Arsenin työntekopaikka on Oulu.

Papistoa koskevat asiat

Piispainkokous päätti, että diakoni Andrei Platonov ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 26 §:n 6 kohdan nojalla menettää diakoniutensa. Piispainkokous varasi diakoni Platonoville hallintolain (434/2003) 34 §:n mukaisesti tilaisuuden tulla kuulluksi diakoniuden menettämisessä ennen asian ratkaisemista.

Piispainkokous päätti jatkaa pastori Petri Ratilaisen toimituskieltoa.

Yleisen sairaanvoitelun sakramentin käytäntö Suomen ortodoksisessa kirkossa

Lappeenrannan seurakunnan kirkkoherra Timo Tynkkynen lähestyi piispainkokousta yleisen sairaanvoitelun käytäntöä koskevalla asialla. Piispainkokous totesi, että Suomen ortodoksisen kirkon käytännöksi on vakiintunut Euhologionin mukainen sairaanvoitelun käytäntö. Yhden papin toimittaessa sairaanvoitelun sakramenttia, ohjeita voidaan soveltaa suppeammin.

Piispainkokouksen istunto 19.3.2013

Papistoa koskevat asiat

Diakoni Oleg Kozyrev tiedusteli piispainkokoukselta Pietarin hengellisessä seminaarissa ja akatemiassa suorittamansa tutkinnon vastaavuuden Suomen ortodoksisen kirkon papin toimeen vaadittavan teologian maisterin tutkinnon kanssa, mahdollisin Itä-Suomen yliopistossa suoritettavin lisäopinnoin.

Piispainkokous merkitsi tiedoksi, että Itä-Suomen yliopiston teologisen osaston ja Moskovan patriarkaatin kanssa on käynnissä keskustelu tutkintojen rinnastamisesta.

Pastori Andrei Sötsov haki piispainkokoukselta kirkkojärjestyksen 132§:n mukaista pätevyyttä papin toimeen Suomen ortodoksisessa kirkossa. Piispainkokous päätti, että

pastori Sötsovin tulee papin toimeen vaadittavan täyden kelpoisuuden saamiseksi täydentää opintojaan käytännöllisen teologian osalta samassa laajuudessa kuin piispainkokous päätti 29.3.2011 (2/11, §6). Lisäksi hänen osaltaan selvitetään täyttääkö hän kielitaitovaatimukset suomen kielen osalta.

Eksorkismit

Piispainkokous merkitsi tiedoksi Helsingin hiippakunnassa annetun eksorkismeja koskevan ohjeistuksen.

Tulostettava sivu